Regulamin

Regulamin uczestnictwa w kursach – Szkolenia medycyna estetyczna

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń. Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

I.  UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE ZWROTY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

Uczestnik szkoleń – osoba fizyczna, posiadająca dokument potwierdzający jej kwalifikacje zawodowe – lekarza, kosmetologa, kosmetyczki.

Organizator szkoleń – Beauty Group Sp.z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 135A
Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń.

Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia nie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz Zamówienia – edytowalny formularz zamówienia Usługi, dostępny w naszej witrynie, umożliwiający dokonanie wyboru Usługi, ilości zamawianych miejsc, ilości zamawianych produktów oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników, terminu Usługi spośród dostępnych, oraz sposobu płatności.

Witryna – serwis internetowy dostarczany przez Organizatora szkoleń  pod adresem https://beautyestetic.pl/

Karta Podarunkowa – Karta Podarunkowa BEAUTYESTETIC jest bonem zakupowym, uprawniającym jej posiadacza do płatności za zakupy jedno- lub wielokrotnie, za szkolenia ważność karty podarunkowej to 1 rok od daty zakupu.

Usługa – świadczona przez Organizatora szkoleń usługa szkoleniowa, w określonym terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora szkoleń, według specyfikacji określonej w Witrynie w opisie Oferta Szkoleniowa.
W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osoba składająca Zamówienie oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Klienta i zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów w tym zaciągania zobowiązań.
Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie Organizatorowi szkoleń. Organizator szkoleń umieszczając powyższe na stronach internetowych serwisu nie udziela jakichkolwiek praw czy licencji na te materiały w zakresie wykraczającym poza ich odtwarzanie dla osobistego użytku w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości serwisu.
Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować :
a. na adres elektroniczny Sprzedawcy :info@beautyestetic.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu : 32 307 19 19

II. OPIS USŁUGI

 • Usługi świadczone są przez Organizatora szkoleń stosownie do opisu Oferty szkoleń zamieszczonego w Witrynie oraz zawartego w nim programu. Organizator szkoleń zapewnia udział osoby prowadzącej szkolenie stosownie do opisu Usługi jednak plan szkolenia może ulec zmianie. 
 • Organizator szkoleń organizuje szkolenia dla grup zorganizowanych nie przekraczających 5 osób w jednej grupie lub szkolenia indywidualne, które zostały wcześniej ustalone telefonicznie lub mailowo. Szkolenia odbywają się w dni określone w kalendarzu czas szkoleń określony jest w ofercie, w przypadku gdy szkolenie trwa dłużej niż osiem godzin organizator zapewnia catering, dojazd oraz zakwaterowanie słuchacz zapewnia sobie samodzielnie.
 • Z Usługi mogą skorzystać osoby określone w niniejszym regulaminie jako Uczestnik szkoleń wskazane z imienia i nazwiska przez Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Podczas szkolenia Uczestnik szkoleń zobowiązuje się przestrzegać zasad higieny, ostrożnie i zgodnie z ich przeznaczeniem obchodzić się z udostępnionymi mu przez Organizatora szkoleń preparatami i narzędziami oraz stosować się do poleceń prowadzącego pod rygorem odmowy dalszego udziału uczestnika w szkoleniu.
 • W wypadku gdy Organizator szkoleń nie może zrealizować Usługi z powodów niezależnych od organizatora, organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia daty szkolenia, nie później jak 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator szkoleń, zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Uczestnika szkoleń, informując Uczestnika szkoleń za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu o zmianie terminu szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika szkoleń, jednak nie później jak 14 dni przed terminem planowanego szkolenia, Organizator szkoleń zwraca wpłaconą przez Uczestnika szkoleń zaliczkę.

III. ZAWARCIE UMOWY
Warunkiem złożenia zamówienia Usługi przez Klienta jest:

a. prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia
b. dokonanie minimum wpłaty zaliczki wysokości 30% wartości szkolenia (podane w walucie: złotych) brak wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni od zapisu skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.
c. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora szkoleń wyrażenie zgody na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia, późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich wizerunku, podobieństwa, głosu. Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych pod warunkiem, że zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek podobieństwo Uczestnika szkolenia będą wykorzystywane jedynie w celu marketingu Organizatora szkoleń.

 • Z chwilą otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia wraz z płatnością realizowaną przez przelew na wskazane konto tytułem (imię, nazwisko uczestnika, datę szkolenia, zakres szkolenia). Warunkiem koniecznym do szkoleń :mezoterapia igłowa, kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe, złuszczanie chemiczne medyczne, lipoliza iniekcyjna, hydroksyapatyt wapnia, kolagen jest ukończenie drugiego roku kosmetologii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego lub innych kierunków medycznych) Organizator aby zarezerwować termin, otrzymuje drogą mailową 14 dni przed szkoleniem dokumenty potwierdzające wykształcenie zawodowe, o którym mowa wyżej. Organizator szkoleń dokonuje rezerwacji Usługi dopiero po wpłacie zaliczki oraz otrzymaniu wymaganych dokumentów.
 • Z chwilą wyboru przycisku „Wyślij” Klient składa Organizatorowi szkoleń ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na warunkach wskazanych w Formularzu Zamówienia, której integralną częścią jest Regulamin.
 • Organizator szkoleń po otrzymaniu Formularza Zamówienia od Klienta, w terminie do 2 dni roboczych, potwierdzi zamówienie Klienta wysyłając wiadomość mailową lub potwierdzenie telefoniczne na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierający informację:

a. dane Organizatora szkoleń i Klienta;
b. dane Uczestnika szkoleń;
c. listę i specyfikację zamawianych Usług w tym termin i miejsce szkolenia;
d. cenę oraz wybrany sposób zapłaty i terminy płatności.
Powyższa wiadomość stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy.

 • Do zawarcia pomiędzy Klientem a Organizatorem szkoleń umowy o świadczenie Usług wyszczególnionych w Formularzu Zamówienia, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Organizatora szkoleń zamówienia, w sposób opisany w punkcie 4 powyżej.
 • Ceny wskazane w Witrynie są cenami jednostkowymi za udział w szkoleniu , chyba że co innego wynika z opisu Usługi. Ceny zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w Złotych Polskich.
 • W celu weryfikacji złożonego zamówienia Organizator szkoleń może skontaktować się z Klientem pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA SZKOLENIE

 • Uczestnik szkolenia może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając drogą elektroniczną Organizatorowi szkoleń oświadczenie na piśmie w terminie 3(trzech) dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Organizatora szkoleń stosownie do postanowień III.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres :info@beautyestetic.pl
 • Zwrot uiszczonej przez Uczestnika szkoleń kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Uczestnika szkoleń w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi szkoleń, który skorzystał z Usługi, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając na to zgodę.

V. REZYGNACJA Z USŁUGI

 • Bez uszczerbku dla praw Uczestnika szkoleń opisanych w punkcie IV powyżej, Uczestnik szkoleń najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi (termin szkolenia) przez Organizatora szkoleń może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z Usługi (decyduje data dotarcia oświadczenia do Organizatora szkoleń) ze zwrotem uiszczonych wpłat. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać drogą elektroniczną na adres Organizatora szkoleń :info@beautyestetic.pl
 • W przypadku Klientów nie będących Uczestnikami szkoleń, mają oni prawo odstąpić od umowy na świadczenie Usług najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Organizatora szkoleń, za równoczesną zapłatą odstępnego w wysokości 70% łącznej ceny zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i przesłania drogą elektroniczną listem na adres; :info@beautyestetic.pl

VI. PŁATNOŚCI

 • Klient dokonuje płatności zaliczki w wysokości 30 % wartości usługi przelewem do 3 dni od zapisu. Dane przelewu zostaną wysłane drogą mailową. 
 • Całość płatności za szkolenie musi zostać uiszczone w dzień szkolenia, przed rozpoczęciem szkolenia
 • VII. REKLAMACJE
 • Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora szkoleń z dopiskiem w tytule wiadomości – „Reklamacje” –w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji stanowiącej podstawę reklamacji.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.
 • Organizator szkoleń rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator szkoleń zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Organizatora szkoleń zamówień.
 • Klient oświadcza, że dane podane przez niego Organizatorowi szkoleń są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora szkoleń, jeżeli ma to wpływ na realizację Usługi.
 • Organizator szkoleń może dokonać zmiany Regulaminu, która jednak nie dotyczy zamówień złożonych już Organizatorowi szkoleń.
 • Dane osobowe Klientów, oraz dane osobowe osób trzecich wskazane przez Klientów, przetwarzane są przez Organizatora szkoleń. Dane osobowe Klienta lub osób przez niego wskazanych jako uczestników szkolenia przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz realizacji Usługi i celach marketingowych Organizatora szkoleń. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. Klient oraz osoba wskazana przez Klienta mają prawo w każdym czasie żądać wglądu w dane, poprawiać ich treść, oraz żądać ich usunięcia, w tym prawo do żądania udzielenia informacji o ich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Tagi produktów
lipiec 2024
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031